Overige bepalingen operationele lease

  • Uw leverancier geeft een conveniërende restwaardegarantie af; vanwege deze restwaardegarantie, sluit u een onderhoudscontract met uw leverancier af voor de duur van de lease;
  • Ligt de ingangsdatum van de Leaseovereenkomst na voormelde geldigheidsdatum, dan behoudt de leasemaatschappij zich het recht voor de leasetermijn aan te passen aan de eventuele wijzigingen in de marktrente;
  • De ingangsdatum van het contract zal worden afgestemd op de datum van aflevering van het object; éénmalige contractafhandelingskosten bedragen € 199,00
  • De leasetermijnen zijn vanaf de ingangsdatum per kalendermaand bij vooruit betaling verschuldigd; indien de ingangsdatum niet samenvalt met de eerste dag van een kalendermaand, zal de eerste maandtermijn pro rata berekend worden;
  • Alle in deze offerte genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.
  • Deze offerte is gebaseerd op bovengenoemd investeringsbedragen. Indien het uiteindelijke investeringsbedrag afwijkt, zullen wij na akkoordverklaring onzerzijds de calculatie overeenkomstig aanpassen.
  • De leasetermijnen alsook eventuele andere door u verschuldigde bedragen zullen van uw bankrekening worden afgeschreven door middel van de automatische incassoprocedure;